Koncepcja pracy oraz statut

Koncepcja pracy 

Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Jordanowie

(na lata 2015 – 2022)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 • Statut Przedszkola
 • Ustawa o Systemie Oświaty

Nasze motto:

„ Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu ” – Robert Fulghum.

Cele koncepcji przedszkola:

 1. Tworzenie serdecznej atmosfery dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 2. Tworzenie bezpiecznych oraz optymalnych warunków rozwoju dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
 3. Rozbudzanie w dzieciach kreatywności i chęci do działania.
 4. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
 5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 6. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 7. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach.
 8. Wspomaganie rodziców w wychowywaniu dziecka.
 9. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na otaczający świat.
 10. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 11. Tworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 12. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.
 13. Promowanie działalności przedszkola w środowisku i współpraca z różnymi instytucjami.
 14. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci.
 15. Organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca i spotkania z ciekawymi osobami.

Misja przedszkola:

W naszej placówce panuje życzliwa atmosfera. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez dzieci stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Przedszkole rozbudza ciekawość i kreatywność dzieci poprzez bogata ofertę zajęć dodatkowych, ciekawe metody pracy oraz częste doświadczenia, obserwacje i eksperymenty prowadzone przez dzieci. Obserwując i badając przyrodę, dzieci uczą się ją rozumieć, szanować, kochać, a także korzystać mądrze z jej zasobów dla własnego zdrowia i potrzeb. Placówka wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, dbania o zdrowie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne. Uczy języka angielskiego. Rozwija sprawność fizyczną dzieci. Przedszkole organizuje ciekawe uroczystości i konkursy oraz wycieczki. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Kadra w naszej placówce jest wykwalifikowana, dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju
 • rozwija aktywność twórczą
 • rozwija zainteresowania muzyką, sztuką, tradycja regionalną, tańcem, śpiewem
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • kreatywnie wyraża własne myśli
 • uczy się samodzielności
 • poznaje swoje prawa i obowiązki
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

System wspierania rozwoju dziecka

Nauczyciele systematycznie obserwują dzieci i sporządzają notatki w arkuszach obserwacji oraz w indywidualnych zeszytach. To pozwala na organizowanie zajęć stosownie do możliwości i potrzeb dziecka. Wspomaganie dzieci odbywa się się poprzez organizowanie zajęć indywidualnych, zajęć z terapii pedagogicznej, zajęć dodatkowych typu bajkoterapia, logopedia, dogoterapia czy zajęcia ruchowe typu zumba, gimnastyka, kurs tańca. W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych nauczyciele udzielają pomocy lub kierują do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu konsultacji ze specjalistami. Wskazówki w opiniach są zawsze brane pod uwagę przy pracy z dzieckiem. W razie potrzeby przedszkole na bieżąco informuje rodziców o obserwacji dziecka. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też i rodzicom poprzez organizowanie warsztatów, spotkań ze specjalistami, wydawanie gazetki co miesięcznej oraz artykuły na tablicach ogłoszeń.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.

W przedszkolu analizowane są problemy edukacyjne i wychowawcze, wyciąga się wnioski i wdraża je do dalszej pracy.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, oraz poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

– metoda samodzielnych doświadczeń

– metoda kierowania własną działalnością dziecka

– metoda zadań stawianych dziecku

– metoda ćwiczeń utrwalających

 1. Metody poglądowe:

– obserwacja i pokaz

– osobisty przykład nauczyciela

– udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, ilustrowane artystycznie utwory literackie

 1. Metody słowne:

– rozmowy

– opowiadania

– zagadki,

– objaśnienia i instrukcje

– sposoby społecznego porozumiewania się

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • elementy programu Daltońskiego
 • metodę projektu
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metodę nauki czytania wg J. Cieszyńskiej
 • metody aktywizujące
 • słuchanie muzyki poważnej
 • techniki twórczego myślenia
 • metoda Klanzy
 • elementy metody ruchu rozwijającego wg W. Sherborne
 • elementy metody Labana
 • metody biblioterapii i muzykoterapii
 • metody relaksacyjne
 • doświadczenia i eksperymenty
 • drama
 • konkursy i festiwale

Kadra pedagogiczna umożliwia rozwój zainteresowań oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość ma wysoki poziom. Bogata oferta zajęć dodatkowych rozwija dzieci na wielu płaszczyznach: rytmika, zumba, taniec towarzyski, logopedia, bajkoterapia, dogoterapia, gimnastyka, religia, warsztaty ceramiczne i język angielski, który we wszystkich grupach wiekowych prowadzony jest codziennie.

Współpraca z rodzicami

Rodzice w przedszkolu traktowania są jak partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu
 • zapoznają rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności
 • za ich zgoda wprowadzane są zajęcia dodatkowe, na bieżąco dostosowywane są zajęcia dodatkowe do wskazówek rodziców
 • na bieżąco informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, oraz włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocje zdrowia
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, bale, pikniki, teatrzyki, wycieczki
 • w przedszkolu wydawana jest bezpłatna gazetka na każdy miesiąc

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje między innymi:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia
 • przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli wspierać dziecko
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności oraz doborze metod uzupełniania dzieciom pomocy
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są:

 • projekt – Bohater Tygodnia
 • konkursy przedszkolne
 • pikniki i bale rodzinne z rodzinnymi konkursami
 • uroczystość Dnia Babci i Dziadka
 • angażowanie rodziców do wystawiania teatrzyku dla dzieci
 • zebrania ogólne i indywidualne, miła atmosfera i poczęstunek podczas zebrań zapewnia przedszkole, kartki i długopisy do zapisywania informacji, lub gotowe wydruki
 • zajęcia warsztatowe, spotkania ze specjalistami logopeda, pedagog, psycholog,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, broszury dla rodziców
 • konsultacje i porady indywidualne
 • bezpłatna Tęczowa Gazetka – miesięcznik
 • organizacja zajęć otwartych i dni otwartych
 • organizacja konkursów
 • obecność „Tęczowy Skrzynek” w szatniach – do zgłaszania różnych spraw
 • organizacje wyjazdów na zielone przedszkole
 • angażowanie rodziców w akcje „Góra Grosza”, „Zbieranie zakrętek” ”Szlachetna paczka”
 • prowadzenie kącika dla rodziców, gdzie znajdują się informacje, broszury, piosenki, wierszyki
 • prezentowanie wytworów dzieci na tablicach
 • gazetki ze zdjęciami z uroczystości przedszkolnych i codziennych zajęć
 • na tablicach widnieją realizowane programy, porady dla rodziców oraz informacje z życia przedszkola.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoje opinie na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcje pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych, organizacje wydarzeń przedszkolnych i wycieczek. Placówka zapewnia częste kontakty między rodzicem a przedszkolem. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole włącza się w różne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Placówka współpracuje z instytucjami na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycja regionalną. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także środowiskowych. Przedszkole przybliża założenia placówki w środowisku lokalnym poprzez organizowanie akcji dla rodzin i dzieci z okolic miasta i gminy jak np. Powitanie wiosny – przedstawienie, konkursy i wspólne zabawy w hali LO Z.S. im. H. Kołłątaja w Jordanowie, Festiwal Piosenki Tęczowej dla dzieci z przedszkoli z miasta i gminy Jordanów, impreza organizowana wraz ze szkołą języków „SOONY SCHOOL” w Jordanowie. Współpraca ze środowiskiem polega również na odwiedzaniu różnych miejsc typu: bibliotek, dentysta, poczta, skanseny, fabryki ozdób, mini zoo, klub seniora w Jordanowie, Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie. Współpraca ze środowiskiem polega także na zapraszaniu ciekawych osób do przedszkola typu fryzjer, leśniczy, hodowca gołębi, żołnierz, piekarz, ratownik medyczny, dyrygent, stolarz, policjant itd.

Przedszkole jest otwarte na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Czas odbywania praktyk przez studentów przynosi korzyści zarówno studentom, jak ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole współpracuje również z :

 • poradniami Psychologiczno-pedagogicznymi w Jordanowie oraz w Suchej Beskidzkiej
 • Szkołami Podstawowymi w Jordanowie i Łętowni
 • Nadleśnictwem
 • Biblioteką Miejską w Jordanowie
 • Gimnazjum w Jordanowie
 • Parafia w Jordanowie
 • S. im. H. Kołłątaja w Jordanowie
 • Strażą Pożarna w Jordanowie oraz w Rabce
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie
 • Szkoła Języków „SUUNY SCHOOL” w Jordanowie
 • Muzeum Zbójników i Górali w Rabce
 • prasa: Kronika Beskidzka, Gazeta Krakowska, Echo Jordanowa, Głos Podbeskidzki

Promocja przedszkola

Przedszkole promowane jest poprzez artykuły w prasie lokalnej, reklamy,, a przede wszystkim prezentowanie życzliwej atmosfery wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola, dbałość o dobra opinię przedszkola w środowisku lokalna poprzez współpracę z równymi instytucjami, osobami oraz organizowane bezpłatnych akcji dla społeczeństwa lokalnego. Występy przedszkolaków podczas Dni Jordanowa, Dnia Dziecka na rynku jordanowskim, przy otwarciu Boiska Sportowego Orlik w Jordanowie. Promocja placówki odbywa się poprzez umieszczanie informacji na facebooku oraz na stronie internetowej przedszkola. W Tęczowej gazetce upowszechniane są informacje o przedszkolu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia wobec siebie i innych. Jest wrażliwy estetycznie. Dziecko kończące nasze przedszkole jest bardzo dobrze przygotowane do roli ucznia w szkole.

Dziecko kończące przedszkole:

 1. a) posiada
 • otwartość i serdeczność wobec innych
 • motywacje do poznawania, uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych umiejętności
 • umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań
 • tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi, postaw
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • odporność na stres
 • zdolność porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
 • podstawową wiedzę o świecie, o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.
 • pozytywne poczucie własnej wartości tak, by sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
 • umiejętność cieszenia się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania
 1. b) Rozumie i zna:
 • prawa i obowiązki dziecka
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska
 • zasady współżycia i postępowania
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 1. c) Nie obawia się:
 • występować publicznie
 • reprezentować, grupę przedszkole
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wykazywać inicjatywy w działaniu
 • wyrażaniu swoich uczuć
 • prosić o radę lub pomoc
 • bronić słabszych
 1. d) Działa:
 • kreatywnie, z pomysłem
 • cierpliwie

Tradycje przedszkolne

Przedszkole podkreśla swa odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze przedszkole wyróżnia się organizowanymi uroczystościami z udziałem rodziców. Zawsze towarzyszy nam zaangażowanie rodziców, którzy przebierają się np. podczas balu karnawałowego, biorą udział w konkursach, pląsach i tańcach. Przygotowują dla dzieci teatrzyki. Podczas Dnia babci i dziadka – jest to uroczystość z udziałem całych rodzin. Również dziadkowie biorą czynny udział w konkursach i tańcach. Pikniki rodzinne odbywają się na ogrodzie przedszkolnym. Wigilia przedszkolna oraz śniadanie wielkanocne to nie tylko uroczysty posiłek ale i wspólne składnie sobie życzeń i kultywowanie tradycji. Podczas Andrzejek, Dzień Postaci z Bajki czy balu karnawałowego także personel przedszkola przebiera się.

 • Piknik „Święto Pieczonego Ziemniaka”
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Andrzejki
 • Spotkanie z górnikiem
 • Mikołajki
 • Przedszkolna wigilia i śpiewanie kolęd
 • Tęczowy Bal Karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Śniadanie wielkanocne
 • Urodziny Przedszkola – wspólna zabawa i dmuchanie wielkiego tortu
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Dziecka – bezpłatna wycieczka dla dzieci
 • Piknik Święto Rodziny
 • Zakończenie roku i uroczyste pożegnanie absolwentów przedszkola

Poza tymi głównymi uroczystościami organizowane są inne drobniejsze wynikające z planów miesięcznych typu Dzień Kobiet, Dzień Jeża, Dzień Dinozaura itd.

Losy absolwentów:

Co roku nauczyciel najstarszej grupy rozmawia z wychowawcami naszych absolwentów na temat tego jak sobie radzą w szkole, by uzyskane informacje były wskazówkami do dalszej pracy przedszkola oraz informacja zwrotna na temat przygotowania dzieci do szkoły. Co roku do dzieci wysyłane są kartki urodzinowe. Absolwenci zapraszani są na piknik pieczonego ziemniaka, podczas którego specjalnie dla nich są organizowane konkursy.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, bajkoterapii, rytmiki. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie i szkolenia dla nauczycieli. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Dyrektor zapewnia bazę pomocy dydaktycznych oraz czasopisma typu Bliżej Przedszkola, Doradca Nauczyciela Przedszkola.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

Dyrektor zapewnia bazą lokalową przedszkola oraz wyposażenie spełniające normy bezpieczeństwa. Baza dydaktyczną w pełni umożliwia realizacje podstawy wychowania przedszkolnego. Duży ogród przedszkolny umożliwia dzieciom codzienne przebywanie i zabawę na świeżym powietrzu.

Nasze przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie mieści się w prywatnym budynku przy ulicy Spytka Jordana nr 32. Na parterze znajduje się szatnia, kuchnia, łazienki oraz dwie sale dla maluszków oraz dla starszaków. Na pietrze znajduje się szatnia, łazienka, sala najstarszych dzieci oraz wyjście na taras. Wszystkie pomieszczenia są miłe, kolorowe i przyjazne i dostosowane dla dzieci. Naszym atutem jest duży ogród z dala od ulic i dobrze wyposażony. Jest na nim także miejsce dla rodziców, gdzie mogą przysiąść poobserwować dziecko oraz porozmawiać z nauczycielami. W ogrodzie znajduje się ścieżką sensoryczna oraz grządki, na których dzieci hodują warzywa i kwiaty. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość doświadczania świata wieloma zmysłami. Jednym z głównych zadań nauczycieli jest tworzenie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją doskonaląc swoje umiejętności. Pracownicy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobyta wiedzą. Dzieci mają wsparcie w nauczycielach, którzy każdemu dziecku zapewniają wszechstronny rozwój. Osiągają to również poprzez bogata ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, bajkoterapia, dogoterapia, religia, logopedia, spotkania ze sztuką, warsztaty gliniarskie, zumba, taniec towarzyski, zajęcia teatralne. Język angielski odbywa się w naszej placówce codziennie we wszystkich grupach językowych, co daje wspaniałe efekty o czym informują nas rodzice i nauczyciele ze szkół językowych i podstawowych, w których nasi absolwenci kontynuują naukę. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci posiadające bardzo dużą wiedzę o świecie, otwarte, twórcze, samodzielne, przygotowane do podjęcia nauki w szkole, znające swoje możliwości, dążące do osiągania sukcesu, tolerancyjne i znające i stosujące zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę dydaktyczną i lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny, a pracownicy mają satysfakcje ze swojej pracy.

Wizja przedszkola:

Chcemy, aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się jak w domu, było szczęśliwe, bezpieczne, i miało możliwość wielokierunkowego rozwoju. Dogłębne poznanie potrzeb i możliwości dziecka oraz diagnozowanie jego osiągnięć przygotuje go do roli ucznia. Chcielibyśmy, by rodzice jeszcze bardziej współpracowali z przedszkolem w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, kontynuowania zalecanych działań i ewoluowania ich wraz z nauczycielami. Zatrudnienie specjalistów: pedagog, psycholog dziecięcy usprawniło by pracę wychowaczo-dydaktyczną oraz byłoby wsparciem dla rodziców. Chcielibyśmy, aby dzieci uczyły się gry na instrumentach.

Wizja naszego przedszkola dotyczy rozwoju placówki na wielu płaszczyznach. Chcielibyśmy powiększyć bazę lokalową. Wydzielić osobne pomieszczenia do indywidualnych zajęć. Poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych zwiększających sprawność fizyczną dzieci. Zamierzamy wprowadzić cykl warsztatów szkoleniowych dla rodziców. Wizja naszej placówki to przedszkole współpracujące z innymi placówkami w zakresie organizowania uroczystości otwartych dla dzieci, konkursów i przeglądów o charakterze gminnym, a może i powiatowym, których celem jest wyłanianie i rozwijanie talentów dziecięcych. Oprócz powyższych planowane jest:

 • zakup komputerów oraz tablicy multimedialnej,
 • zakup nowych huśtawek, karuzeli i drążków sprawnościowych na ogród,
 • sukcesywne doposażanie sal,
 • poprawa nawierzchni wokół przedszkola,
 • wykonanie ogrodzenia od parkingu z tyłu przedszkola,
 • włączenia pracowników cateringu do dbania o to, by żywność była bez konserwantów,
 • zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami oraz warsztatów z ich udziałem,
 • skuteczniejsze organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizowanie spotkań dla rodziców służących wymianie doświadczeń w wychowaniu

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„TĘCZOWA KRAINA”
W JORDANOWIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
( Dz. U. Z 2017 r,. poz. 59 ze zm.)

Jordanów, 17.11.2017 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przedszkole Niepubliczne „ Tęczowa Kraina”, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką niepubliczną która:
1.1 prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
1.2. przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;
1.3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” ma siedzibę przy ul. Spytka Jordana 32 w Jordanowie.
3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” jest osoba fizyczna Danuta Rusin, zamieszkała Naprawa 181, 34-240 Jordanów.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty w Krakowie.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć
o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Jordanowie
Danuta Rusin
ul. Spytka Jordana 32, 34-240 Jordanów
NIP 735-207-67-09, Regon 122710840

6. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego przedszkole
z nazwą określoną w pkt. 3.

7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 172 ust. 2 Prawa Oświatowego.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2.
Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 3.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r,. poz. 59 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem przedszkola jest:
2.1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2.2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
2.3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
2.4 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
2.5 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
2.6 troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
2.7 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
2.8 wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
2.9 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
2.10 . zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4.
Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dziećmi, dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3. wspomaganie rozwoju dzieci;
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7. wychowanie przez sztukę;
8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
14. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 5.
Ponad to przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

§ 6.
Poprzez wycieczki krajoznawcze wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.
§ 7.
Przedszkole może udzielać dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami z w/w dziedzin.

ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 8.
Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

§ 9.
Program wychowania przedszkolnego w przedszkolu dopuszcza do użytku dyrektor.

§ 10.
Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
§ 11.
Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach .
§ 12.
W grupie dzieci 3-4 letnich może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
§ 13.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
§14.
Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wyjścia i wycieczki).

§ 15.
Spacer poza teren przedszkola, wyjście do kina, teatru, muzeum wcześniej uzgodniony musi być z dyrektorem przedszkola, instytucjami, które są jego celem.
§ 16.
Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola , w trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, ewentualnie pomoc wychowawcza lub rodzice.

§ 17.
Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy informacyjnej.
§ 18.
Szczegółowe zasady organizacji wyjść, wycieczek zawarte są w regulaminie dostępnym u dyrektora placówki.

§ 19.
Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, podczas ich pobytu w przedszkolu.

§ 20.
W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów – nauczyciel języka angielskiego, logopeda, nauczyciel religii, nauczyciel rytmiki , nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.
§ 21.
1. Przedszkole może udzielać dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami z w/w dziedzin. Porady dla rodziców i nauczycieli specjaliści udzielają w zależności od potrzeb w terminie uzgodnionym z rodzicem lub nauczycielem.
2. Do zadań logopedy należy:
2.1 przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
2.2 prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wytypowanymi do pomocy logopedycznej;
2.3 utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
2.4 udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
2.5 wnoszenie sugestii dotyczących uzupełnienia wyposażenia logopedycznego;
2.6 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Do zadań nauczyciela gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej należy:
3.1 prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej w zakresie profilaktyki wad postawy dla wszystkich dzieci w ramach profilaktycznej działalności wychowawczo- dydaktycznej ( nie wymagana zgoda rodziców);
3.2 przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia poziomu rozwoju motorycznego oraz wad postawy- wytypowanie dzieci do zajęć korekcyjnych;
3.3 prowadzenie systematycznych ćwiczeń profilaktycznych i korekcyjnych z dziećmi;
3.4 utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
3.5 udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń korekcyjnych usprawniających aparat ruchowy;
3.6 wnoszenie sugestii dotyczących uzupełnienia sprzętu sportowego;
3.7 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 22.
Organami przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.

§ 23.

1. Dyrektor przedszkola działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r,. poz. 59 ze zm.) .

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 24
Organem Prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” jest osoba fizyczna Danuta Rusin.

§ 25
1. Do zadań organu prowadzącego należy:
1.1. właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
1.2. zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
1.3. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola;
1.4. zapewnienie obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej przedszkola;
1.5. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;
1.6. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola:
1.7. zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń przedszkolnych; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
1.8. rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

§ 26.

1. Dyrektorem przedszkola jest Danuta Rusin.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
3. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
4. Kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:
4.1. kształtuje atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
4.2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami w załączniku nr 1.
4.3 dba o autorytet, ochronę praw i godności nauczyciela,
4.4 współpracuje z nauczycielami i rodzicami i Radą Pedagogiczną.
4.5 stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu, organizuje pomoc, logopedyczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu;
4.6. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu
obowiązkowi podlegają;
4.7. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,
4.8 umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
4.9 zawiera umowy z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkola.
4.10 skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 79 statutu.
5. Zadania dyrektora: Dyrektor przedszkola organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
5.1 planuje organizację pracy na każdy rok szkolny;
5.2 przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne;
5.3 zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym;
5.4 dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5.5 egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
5.6 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
5.7 dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
5.8 organizuje prace konserwacyjno – remontowe;

6 .Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników , a w szczególności:
6.1 nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
6.2 dokonuje oceny pracy nauczycieli;
6.3 przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkola;
6.4 występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
6.5 udziela urlopów;
6.6 załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników obsługi;
6.7 wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
6.8 określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
6.9 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

7. Dyrektor może prowadzić zajęcia dydaktyczne.
8. Dyrektor współpracuje z organem nadzorującym w zakresie określonym ustawą
i aktami wykonawczymi do ustawy;

§ 27
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).
3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
7.1 ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,
7.2 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych,
7.3 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§28 .
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora. Przerwy mogą lecz nie muszą być wprowadzone.
§ 29.
Przedszkole czynne jest dla dzieci od godz. 6.45 do godz.17.00 od poniedziałku do piątku.

§ 30.
Przewiduje się posiłki : śniadanie, obiad ( dzielony: zupa; II danie) i podwieczorek.
§ 31.
Przedszkole jest 3- oddziałowe.

§ 32.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale maksymalnie może liczyć 25 dzieci.

§ 33.
Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań. Dla zapewnienie ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel lub nauczyciele w miarę możliwości organizacyjnych w placówce opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 34.
Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno- wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

§ 35.
Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.45-9.00 i 15.30-17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od 6.45 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu zamknięcia przedszkola.
§ 36.
W okresach niskiej frekwencji (ferie zimowe, wakacje, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
§ 37.
Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej.
§ 38.
Szczegółową organizację pracy wychowawczo- dydaktycznej z uwzględnieniem czasu pracy poszczególnych oddziałów, liczby pracowników, zajęć dodatkowych na każdy rok szkolny opracowuje dyrektor .

§ 39
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.

§ 40.
Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
§ 41.
Po obiedzie w oddziale gr. 1 (dzieci młodsze) dzieci mogą leżakować. Decyzję o leżakowaniu podejmują rodzice dzieci na pierwszym zebraniu organizacyjnym .

§ 42.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, mogą ustalić szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 43.
W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
§ 44.
Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§ 45.
Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej jest płatne.
§ 46.
W ramach opłaty – czesnego za przedszkole organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, religia, bajkoterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji, opieka logopedyczna .
§ 47.
Nauka religii prowadzona jest dla wszystkich dzieci.
1. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie życzy sobie, aby dziecko uczęszczało na zajęcia z religii
powinien poinformować o tym dyrektora przedszkola w formie pisemnej.
2. Zmiana decyzji rodzica/prawnego opiekuna co do udziału dziecka w zajęciach może nastąpić
w każdym momencie.
3. Dziecko, które nie uczęszcza na zajęcia z religii pozostaje w czasie trwania tych zajęć pod opieką
wychowawcy grupy.
§ 48.
Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców dyrektor przedszkola.
§ 49.
Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1. z dziećmi 3 – 4 – letnimi około 15-20 minut,
2. z dziećmi 5 – letnimi około 25- minut.
§ 50.
O wysokość opłat i sposobie uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe decyduje dyrektor przedszkola.
§ 51.
1. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2. Nauczyciel zajęć dodatkowych zobowiązany jest odebrać całą grupę , bądź jej część od wychowawcy oddziału i po zakończeniu zajęć przekazać dzieci ponownie pod opiekę wychowawcy.
3. Niedopuszczalne jest , aby na zajęcia lub po zajęciach dzieci poruszały się bez opieki.
§ 52.
W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami:
1. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy kierować tylko do wychowawców grupy przed zajęciami ( do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka po godz. 15.30.
2. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć
miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.
3. Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola w czasie i na zasadach określonych w informacji wywieszonej na tablicy ogłoszeń oraz w Tęczowej Gazetce.
4. Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci.
5. Podmiotowe traktowanie personelu.
6. Rodzice przy składaniu próśb, wniosków, zażaleń, skarg w zakresie działalności opiekuńczo-
wychowawczo- dydaktycznej danej grupy zobowiązani są do zachowana drogi służbowej:
nauczyciel wychowawca – dyrektor.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
§ 53.
1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :
1.1. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
1.2. wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka przyjętego do przedszkola na dany rok szkolny, nie podlegającego zwrotowi..
1.3. z dotacji z budżetu gminy miasta Jordanowa tj: ze środków przekazywanych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty tj. z dotacji przekazywanych przez Gminę miasto Jordanów w wysokości nie niższej niż 75% ustalonej w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda Gminie liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
1.4. z darowizny na rzecz przedszkola.
§ 54.
Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 55.
Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.
§ 56.
Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez dyrektora. Dyrektor decyduje o zniżkach w opłatach ze względu na różne sytuacje, jak np. -przy dwójce dzieci czy złej sytuacji materialnej rodziny.
§ 57.
Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 58 .
W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli a w razie potrzeby także pomoc nauczyciela oraz osoby do obsługi technicznej budynku.
§ 59.
Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.
§ 60.
Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.
§ 61.
Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 62.
Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela nauczyciel otrzymuje status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w aktualnym Kodeksie Karnym .

§ 63.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
§ 64.
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2. otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
6. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców.
8. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
9. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
10. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
11. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich spotkaniach z dyrektorem;
12. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
13. przestrzeganie dyscypliny pracy;
14. prawidłowe, rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy a także zestawień statysty innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
15. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
16. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
17. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
18. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
19. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
20. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora.
§ 65.
Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w § 64. poprzez:
1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
6. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
12. współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom;
16. przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu, a szczególności dotyczących odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
§ 66.
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
2.1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2.2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub na krótki okres czasu pomocy nauczyciela.
2.3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan
zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
2.4. zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
2.5. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
2.6. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
2.7 nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
2.8 kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
2.9 dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
2.10 zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
2.11 usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
2.12 udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
2.13 nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Dyrektora przedszkola i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 67.
Zasady rekrutacji ustala Dyrektor.
§ 68.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się przez cały rok szkolny. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

§ 69.
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Umowy o sprawowanie opieki”” i złożenie jej u dyrektora oraz wpłata wpisowego.

§ 70.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:
1. pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
2. dzieci pracowników
3. rodzeństwo dzieci uczęszczających
4. zachowaniu zasady, iż rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
6. zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.
§ 71.
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do roku, w którym ukończą 7 lat.
2. W przypadku dziecka posiadającego odroczenie obowiązku szkolnego, w przedszkolu może
ono pozostać, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat.
§ 72.
Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat.
§ 73.
1. Dzieci mają prawo do:
1.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;
1.2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
1.3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
1.4. dziecko ma prawo do korzystania z pomocy psychologicznej, logopedycznej i innej
specjalistycznej organizowanej w przedszkolu za zgodą rodziców.
2. Dziecko w przedszkolu mają obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
2.1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2.2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
2.3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
2.4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
2.5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2.6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
2.7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
2.8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
§ 74.
1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy, reprezentację przedszkola w konkursach,
przeglądach może być nagrodzone:
1.1. ustną pochwałą nauczyciela;
1.2. pochwałą do rodziców;
1.3. nagrodą rzeczową;
1.4. listem gratulacyjnym, dyplomem;
1.5. pochwałą dyrektora;
1.6 odznaką honorowa przedszkola.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
2.1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2.2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
2.3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy; lecz dziecko stale przebywa pod opieka nauczyciela.
2.4. powtarzanie poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawienie szkody, poniesienie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania;
2.5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

§ 75.
W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§ 76.
Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decydują o tym rodzice na zebraniu organizacyjnym.

§ 77.
Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu. Ubezpieczenie jest dobrowolne.
§ 78.
Wyboru ubezpieczalni dokonuje dyrektor przedszkola.

ZASADY SKREŚLANIA Z LISTY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
§ 79.
Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do
zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie.
2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków
przedszkola lub wychowawców.
3. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w kwestii
rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
4. rodzice nie przestrzegają statutu a w szczególności zasad współpracy określonych w § 80 i § 81 i § 82, § 83 , i nie zaczną ich przestrzegać pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 80.
Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają prawo do:
1.1. wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań
wynikających z przepisów oświatowych;
1.2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań
edukacyjnych;
1.3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
1.4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
1.5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,
zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
1.6. zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz
i otoczenia przedszkola;
1.7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu
prowadzonych zajęć dodatkowych;
1.8 wybierania swojej reprezentacji
1.9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
2. Rodzice mają obowiązek:
2.1. Podpisywać umowę o świadczeniu usług na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym
przez dyrektora przedszkola;
2.2. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2.3.współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
2.4.przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
2.5.odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
2.6. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
2.7.zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
2.8. znać i przestrzegać postanowień statutowych;
2.9.przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
2.10.interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
2.11. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
2.12. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
2.13.uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
2.14.bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
2.15. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
2.16. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
2.17.dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
2.18. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
2.19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie ustnej lub pisemnej,
4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci
według zasad ujętych w przedszkolu.

§ 81.
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.45 -9.00. Ewentualne
spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
2.Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście
przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
2.1. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed
zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
3. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci
przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
3.1. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka
do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np.
szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami,
poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
5. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw ( prócz wapna ), chyba, że są to leki
podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodzica/ prawnego opiekuna o złym
samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
6.1. Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach .
9. Rodzic/ prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona po przyjściu na plac zabaw,
odbieraniu dziecka i pozostaniu na nim, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
9.1. Pozostając na placu zabaw rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego
regulaminu i ustaleń przedszkola.
10. Niedopuszczalne jest , aby po odebraniu dziecka rodzic/prawny opiekun zezwalał na poruszanie się dziecka po terenie przedszkola bez opieki.
11. Zabrania się pozostawiania przez rodziców wózków, rowerków, motorów na terenie przedszkola bez nadzoru.

§ 82.
Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
1. Rodzic lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.15.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania
czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, podpis upoważniającego.
5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przedszkole o spóźnieniu.
9.1. W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/ prawnych opiekunów nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami i powiadomić o zaistniałym fakcie.
10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do godziny 18.oo . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Komisariat Policji w Jordanowie tel . 18 2675507).
11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 83.
Wyposażenie przedszkolaka.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, , worek ze strojem gimnastycznym . Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
3. Jeżeli rodzice podejmą taką decyzję, mogą zebrać ustaloną kwotę na zakup materiałów przyborów i zakupione one zostaną przez przedszkole.
4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek( prócz wyznaczonego dnia). Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 84.
Formy współpracy z rodzicami:
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1.1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
1.2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
1.3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
1.3.1.prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych;
1.3.2.prelekcje nauczycieli specjalistów, lub specjalistów na zebraniach z rodzicami;
1.3.3.rozmowy indywidualne;
1.3.4.zebrania grupowe i ogólnych;
1.3.5.gazetkę dla rodziców.
1. 4. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
1.4.1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
1.4.2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
1.4.3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
2. W miarę możliwości przedszkole może prowadzić dla dzieci nowoprzyjętych warsztaty
adaptacyjne. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
2.1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
2.2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
2.3. analizy stosowanych metod wychowawczych;
2.4.obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
2.5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 85.
1. Dotacja z budżetu Gminy miasto Jordanów w wysokości określonej przepisami w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r,. poz. 59 ze zm.)
2. Opłaty rodziców ( czesne, wpisowe) dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Środki własne organu prowadzącego.
4. Darowizny sponsorów na rzecz przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 86.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego – zarządzeniem dyrektora lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
4. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca oddziału- dyrektor prowadzący.

§ 87.

Statut wchodzi w życie z dniem 17. 11. 2017 roku.